česky deutsch english

Poslání Kláštera Božího Milosrdenství

Klášter Božího Milosrdenství plní funkci duchovního a kulturního centra novohradského regionu. Jeho dennodenní chod se odvíjí od modlitby a služby sester a kněží z Rodiny Panny Marie, práce zaměstnanců kláštera a ochoty četných dobrovolníků.

Je vlastněn a spravován římskokatolickým společenstvím papežského práva „Rodina Panny Marie“. Jedná se o neziskovou církevní právnickou osobu, registrovanou v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob Ministerstva kultury ČR. Jejím posláním je pastorační činnost a materiální správa kláštera a svěřených farností v Nových Hradech, Horní Stropnici, Dobré Vodě, Rychnově a Hojné Vodě.

Základní body pastorační činnosti a materiální správy jsou:

•Svátostná služba•Kulturní a vzdělávací činnost
•Podpora duchovního života•Správa kulturního dědictví předků 
•Charitativní služba

KřestSvátostná služba
V klášteře a farnostech se vysluhují svátosti (sloužení mší svatých, svátostí smíření, pomazání nemocných, udílení svátostí manželství, křtu a biřmování), vždyť svátosti představují znamení Boží lásky, darovaná k posvěcení, proměně a vykoupení člověka.

Podpora duchovního života
Duchovní život a zásady křesťanského způsobu života, z něhož vzešlo naše kulturní prostředí, rostou a upevňují se skrze duchovní vedení. Klášter Božího Milosrdenství pořádá duchovní cvičení a obnovy, zajišťuje katecheze, organizuje poutě, vytváří prostor pro osobní modlitbu a nabízí účast na denní modlitbě církve.

Charitativní služba
Služba bližnímu je jedním ze základních principů křesťanského života. Novohradský klášter je regionálním centrem charitních sbírek, organizuje Tříkrálovou sbírku a poskytuje pomoc potřebným.

Klub maminekKulturní a vzdělávací činnost
Klášter Božího Milosrdenství je otevřený pro všechny lidi, které spojuje touha po pozitivních lidských hodnotách. Novohradský klášter organizuje nebo poskytuje své prostory pro rozličné kulturní a vzdělávací programy, mezi něž patří tvořivé dílny, keramický kroužek, klášterní školička Immanuel, prohlídky, koncerty, výstavy, přednášky či výuka cizích jazyků.

Správa kulturního dědictví předků
Novohradský klášter, stejně jako většina spravovaných kostelů a far, jsou kulturními památkami nesoucími kulturní odkaz našich předků. Jejich uvážlivým využitím a údržbou směřuje hmotná správa kláštera k zachování jejich přístupnosti a genia loci nejen pro současné, ale rovněž i pro budoucí generace.
V případě zájmu o prohlídku kláštera nebo kostela Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě s průvodcem v češtině volejte prosím na číslo 603 857 888, v němčině na číslo 732 831 339.