česky deutsch english

Servité

Servitský řád (Ordo Servorum Mariae) vznikl v 13. století v italské Florencii z iniciativy sedmi bohatých kupců, kteří na pokyn Panny Marie opustili svůj dosavadní styl života a stali se služebníky Mariinými. První klášter založili na hoře Monte Senario u Florencie, odkud se řád rozšířil nejprve v Itálii a Evropě a posléze na všechny kontinenty světa. Servité patří mezi tzv. mendikantní řády a řídí se řeholí sv. Augustina. Základními pilíři servitské spirituality je: služba, bratrství, mariánská inspirace a milosrdenství.

  • „Služebníci Páně a lidí podle příkladu Mariina“

Toto motto sedmi zakladatelů řádu je centrálním posláním servitského řádu. Řád neklade důraz na jednotlivé osoby, ale na bratrské společenství. Při službě má být vzorem postava Marie u nohou kříže. Protože Syn Boží je stále ještě křižován ve svých bratřích a sestrách, chtějí služebníci Jeho Matky stát u nohou nesčetných křížů, aby přinášeli útěchu a spásnou spolupráci. 

  • „Bratrské společenství“

Bratrské společenství charakterizuje cestu naplňování Evangelia. Definuje životní styl servity, práci a modlitbu. Určuje formu řízení řádu a dává specifický vtisk servitské apoštolské službě. V bratrském společenství se rozeznává zdroj přátelství a ochrany zasvěcení Pánu ve střízlivosti pro Boží království.

  • „Mariánská inspirace“

Totální zasvěcení blahoslavené Panně Marii je dalším základním elementem života řádu. Je to zakořeněno v samé zkušenosti sedmi svatých zakladatelů na začátku jejich duchovní cesty. „Vědomi si své vlastní nedokonalosti, uskromnili se a s velkou úctou se odevzdali k nohám slavné Panny Marie, Královny nebes; protože ona jako Prostřednice a Orodovnice je usmiřovala se svým Synem, aby nesli hojnost ovoce.“ Proto od té chvíle chtěli být nazýváni „Služebníci Mariini“. Servité – služebníci Mariini – jsou přesvědčeni o přítomnosti Panny Marie ve svých životech a úloha Mariiny účasti na spásném utrpení jejího Syna inspiruje servity ke zvláštní úctě k Naší Paní sedmibolestné.

  • „Milosrdenství“

Po vzoru Panny Marie, Matky Milosrdenství, se snaží servité usilovat o milosrdnou lásku a žít ji jak ve společenství s druhými bratry, tak se všemi lidmi.

Stručná chronologie řádu v datech:

1233 – Sedm florentských obchodníků zakládá řád servitů
1241 – První mniši se usazují na hoře Monte Senario u Florencie (jde o první klášter řádu)
1250 – Stavba servitského kostela za branami města Florencie
1304 – Oficiální potvrzení řádu papežem Benediktem XI. (Bula „Dum levamus“)
1310 – Smrt sv. Alexia, posledního ze sedmi svatých zakladatelů řádu.
1360 – Postaven v Praze Na Slupi klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie
1677 – Příchod servitů do Nových Hradech, zakládá se Klášter sv. Petra a Pavla Řádu servitů.
1893 – V Nových Hradech založen Filipinou Buquoyovou dětský domov, jehož vedení a správa byla svěřena do péče řádu servitek, zvaných mantelatky.
1950 – Uzavření všech mužských klášterů v bývalém Československu.
1991 – Znovuobnovení servitského řádu v Československu a obnova novohradského konventu.
2006 – Předání správy novohradského kláštera do rukou společenství papežského práva „Rodina Panny Marie“.

V současné době jsou servité přítomni ve více než 30 zemích všech kontinentů. Bližší informace o řádu lze získat například na stránkách tyrolské provincie řádu.