česky deutsch english

Katecheze pro prohloubení či objevení víry

bude v pondělí 12. listopadu 2018 v 18.00 hodin v klášteře.
Vítán je každý, kdo hledá odpovědi na otázky smyslu života a smrti, existence dobra a zla ve světě i v nás, kdo hledá radu a pomoc na své cestě životem, kdo hledá svůj duchovní domov.

                                                                                                        

Adventní hledání noclehu

Od 25. listopadu začíná putování milostného obrazu Panny Marie. Kdo by měl zájem o návštěvu, může se přihlásit u pana Libora Alberta, č. tel: 603 845 864.

 

Sbírka na misie

vynesla v Nových Hradech 9.365,-Kč, v Horní Stropnici 5.652,-Kč, v Rychnově 638,-Kč.
Srdečné Pán Bůh zaplať!

 

Adorace Nejsvětější svátosti

Adorace Nejsvětější svátosti u Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě:
Každou středu v 7.00 hodin mše svatá. Od 8.00 do 19.00 hodin eucharistická adorace. Na závěr společná modlitba růžence a eucharistické požehnání.