česky deutsch english

Žehnání rodin a domovů

V měsících lednu nebo únoru my kněží rádi navštívíme vaše domovy a přineseme vám požehnání s prosbou o Boží ochranu. Kdo by měl zájem o požehnání domu, prosím nahlaste se v zákristii.
  

Věnuj svůj čas Ježíšovi!

Adorace Nejsvětější svátosti u Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě:
Každou středu v 7.00 hodin mše svatá. Od 8.00 do 19.00 hodin eucharistická adorace. Na závěr společná modlitba růžence a eucharistické požehnání.