Přeskočit na obsah

Klášter

Servité

Historie novohradského kláštera

Pod ochranou Panny Marie – Servitský řád a Rodina Panny Marie

Novohradský Klášter Božího Milosrdenství – dříve Klášter sv. Petra a Pavla řádu servitů – byl zbudován v sousedství novohradského kostela sv. Petra a Pavla z iniciativy místní šlechtické rodiny Buquoy. V roce 1677 přivedl hrabě Ferdinand Buquoy do Nových Hradů řeholníky servitského řádu, zvaného též služebníci Mariini. V následujícím roce byla zahájena stavba raně barokního kláštera, který byl kompletně dokončen v roce 1686.

Nově vzniklý klášter, jehož hlavním posláním byla správa novohradské farnosti a okolních vesnic, byl posléze začleněn do české provincie servitského řádu. Tu tvořilo celkem osm klášterů roztroušených na území Čech a Moravy. Jejich zlatý věk skončil v době josefínských reforem, jimž padlo za oběť též šest servitských klášterů. Do 19. století tak vstoupil pouze klášter v Nových Hradech a v Králíkách ve východních Čechách. Králický klášter zanikl pro nedostatek řeholníků v roce 1883 a stejný osud hrozil novohradskému konventu.

V roce 1886 proběhla v novohradském konventu radikální reforma: česká provincie servitského řádu byla zrušena a novohradský klášter byl včleněn do provincie tyrolské, jejímiž členy byl nově osazen. Tehdy nastává nový rozkvět novohradského konventu, který skončil po 2. světové válce, kdy z celkového počtu 12 řeholníků muselo pro svůj německý původ odejít do Rakouska a Německa 10 řeholníků. Zbylí dva čeští řeholníci byli tak jako všichni řeholníci v bývalém Československu vyhnáni ze svého kláštera v noci ze 13. na 14. dubna roku 1950.

Klášter před rekonstrukcí

Od té doby novohradský klášter sloužil jako kasárna posádce pohraniční stráže Československé lidové armády (později Ministerstva vnitra ČSSR). Ta klášter opustila v roce 1987 a po dalších čtyřech letech bezúdržbového stavu se klášterní budova ocitla na hranici své další existence. V roce 1990, tedy po pádu železné opony, žil již jen poslední servita českého původu, P. Kazimír Jindra. Avšak díky této skutečnosti mohl servitský řád žádat o navrácení svého bývalého majetku.

 V následujících letech vyslal servitský řád do Nových Hradů tři své řeholníky – P. Bonfilia Wagnera, P. Gerharda Waldera a P. Vittoria Antolloviče, jimž se společnými silami podařilo v průběhu 90. let 20. století uskutečnit obdivuhodné dílo znovuobnovení novohradského kláštera. Souběžně s obnovou novohradského kostela a kláštera, poutního místa na Dobré Vodě a dalších kostelů a kaplí novohradského regionu se servité zapojili do obnovy duchovního života. Novohradský klášter se tak znovu stal duchovním a kulturním centrem Novohradska.

V roce 2005 žil v novohradském klášteře poslední servita P. Bonfilius Wagner a všechny tížila otázka, kdo převezme otěže duchovní správy kláštera a farností. Tyrolská provincie servitského řádu neměla v té době takový počet řeholníků, který by jí umožňoval i nadále obsazovat novohradský klášter. A tak starost o novohradský klášter byla svěřena do rukou společenství papežského práva „Rodina Panny Marie“, k čemuž došlo 30. září 2006 – Klášter sv. Petra a Pavla řádu servitů zanikl a následující den převzala správu novohradského kláštera Rodina Panny Marie. Od tohoto dne nese novohradský klášter rovněž nové jméno: Klášter Božího Milosrdenství.


Poslání a činnost Kláštera Božího Milosrdenství

Klášter Božího Milosrdenství plní funkci duchovního a kulturního centra novohradského regionu. Jeho dennodenní chod se odvíjí od modlitby a služby sester a kněží z Rodiny Panny Marie, práce zaměstnanců kláštera a ochoty četných dobrovolníků.

Je vlastněn a spravován římskokatolickým společenstvím papežského práva „Rodina Panny Marie“. Jedná se o neziskovou církevní právnickou osobu, registrovanou v Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR. Jejím posláním je pastorační činnost a materiální správa kláštera a svěřených farností v Nových Hradech, Horní Stropnici, Dobré Vodě, Rychnově, Trhových Svinech a v Olešnici.

Základní body pastorační činnosti a materiální správy jsou:

•Svátostná služba
•Podpora duchovního života
•Charitativní služba
•Kulturní a vzdělávací činnost
•Správa kulturního dědictví předků 

Svátostná služba
V klášteře a farnostech se vysluhují svátosti (sloužení mší svatých, svátostí smíření, pomazání nemocných, udílení svátostí manželství, křtu a biřmování), vždyť svátosti představují znamení Boží lásky, darovaná k posvěcení, proměně a vykoupení člověka.

Podpora duchovního života
Duchovní život a zásady křesťanského způsobu života, z něhož vzešlo naše kulturní prostředí, rostou a upevňují se skrze duchovní vedení. Klášter Božího Milosrdenství pořádá duchovní cvičení a obnovy, zajišťuje katecheze, organizuje poutě, vytváří prostor pro osobní modlitbu a nabízí účast na denní modlitbě církve.

Charitativní služba
Služba bližnímu je jedním ze základních principů křesťanského života. Novohradský klášter je regionálním centrem charitních sbírek, organizuje Tříkrálovou sbírku a poskytuje pomoc potřebným.

Kulturní a vzdělávací činnost
Klášter Božího Milosrdenství je otevřený pro všechny lidi, které spojuje touha po pozitivních lidských hodnotách. Novohradský klášter organizuje nebo poskytuje své prostory pro rozličné kulturní a vzdělávací programy, mezi něž patří klášterní školička Immanuel, setkání rodin, výuka náboženství pro děti, katecheze pro dospělé.

Správa kulturního dědictví předků
Novohradský klášter, stejně jako většina spravovaných kostelů a far, jsou kulturními památkami nesoucími kulturní odkaz našich předků. Jejich uvážlivým využitím a údržbou směřuje hmotná správa kláštera k zachování jejich přístupnosti a genia loci nejen pro současné, ale rovněž i pro budoucí generace.


Prohlídky novohradského kostela sv. Petra a Pavla

Vážení návštěvníci,

v případě zájmu o prohlídku s výkladem volejte v pracovní dny (7.00-15.00) na tel. č. 603 857 888.

Děkujeme za pochopení!

 

Prohlídky kostela Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě

jsou možné individuálně každý den, kostel je trvale přístupný. Prosíme jen nerušit vstupem v průběhu bohoslužeb. Ve středu je celý den eucharistická adorace, prosíme o ohleduplné chování. Mějte prosíme na zřeteli to, že vstupujete do prostor sakrálního charakteru – kostel je určen především k modlitbě a ztišení. Tomu prosíme přizpůsobte i své oblečení.

Pro skupiny od 5 osob je možno předem domluvit prohlídku s výkladem u sester z Rodiny Panny Marie na tel. č. 386 321 678 nebo 730 161 196.