Přeskočit na obsah

Rodina Panny Marie

Dílo Ježíše Velekněze – Rodina Panny Marie

Slovenský biskup Pavel Maria Hnilica SJ († 2006) v roce 1968 na přání papeže Pavla VI. založil laické hnutí Pro fratribus s cílem duchovně a materiálně podporovat pronásledovanou církev ve východní Evropě. Toto hnutí bylo otevřeno všem, bez ohledu na stav nebo věk. Když do něj vstoupili mladí lidé, muži a ženy, kteří chtěli svůj život zasvětit Bohu, aby se tak ještě intenzivněji mohli věnovat šíření evangelia, dostalo toto hnutí nové nasměrování.

Rožňavský biskup Mons. Eduard Kojnok († 2011) schválil 14. srpna 1992 na diecézní úrovni toto společenství pod novým názvem Pro Deo et fratribus – Rodina Panny Marie (společenství je obecně známé jako Rodina Panny Marie). 25. března 1995 bylo toto společenství Papežskou radou pro laiky povýšeno na sdružení papežského práva a jeho statuty byly definitivně uznány 25. března 2004.

Pro kněží PDF-RPM zřídila Kongregace pro klérus 22. května 2008 mezinárodní veřejné duchovenské sdružení papežského práva s fakultou inkardinovat. Toto sdružení má název Dílo Ježíše Velekněze (Opus JSS) a jeho zakladatelem a prezidentem je kněz Gebhard Paul Maria Sigl.

Kněží a bratři

S pohledem na Ježíše Velekněze a podle jeho vzoru se klerici Díla Ježíše Velekněze snaží žít a pracovat v duchu služby pro Boží království.

Seminaristé studují v Římě. Jejich formaci tvoří dvouletá příprava v předsemináři a následně filozofická a teologická studia na papežských univerzitách v Římě.

Misijní bratři, kteří pomáhají kněžím v pastoraci, absolvují svou formaci a vzdělání také ve formačním domě Díla Ježíše Velekněze.

Apoštolské sestry

Podstata povolání apoštolských sester Rodiny Panny Marie spočívá v tom, že své povolání, svůj zasvěcený život obětují Bohu za posvěcení kněží. Tento úmysl naplňují snahou o hluboký život modlitby a za posvěcení kněží obětují i všechny své každodenní práce a povinnosti.

Období vzdělávání a formace apoštolských sester v mateřském domě na Slovensku trvá minimálně tři roky. Tento čas slouží k duchovně-spirituálnímu prohloubení jejich života, jakož i k prakticko-misionářskému zrání sester. Období formace se uzavírá za přítomnosti biskupa Slavnostním zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tímto zasvěcením sestry vyjadřují svou snoubeneckou odevzdanost Kristu a zároveň se zavazují žít podle evangelijních rad život křesťanské dokonalosti.

Spiritualita

Přes rozdílnou právní strukturu žijí obě společenství tutéž spiritualitu tak, že Dílo Ježíše Velekněze a Rodina Panny Marie tvoří jedno jediné dílo, jedno společenství.

Společná spiritualita Díla Ježíše Velekněze a Rodiny Panny Marie se vyznačuje láskou k Panně Mariieucharisticko-kněžským duchem a věrností Svatému otci. Je orientovaná misionářsky a usiluje o  pravou ekumenu, aby se naplnil Ježíšův příslib o jednom stádu pod vedením jednoho pastýře (Jan 10,16).

Spiritualita čerpá svou sílu z modlitby a ze svátostného života, a proto – podle možností – v jednotlivých domech tohoto společenství je každodenní poklona.

Apoštolát

Kněží společenství jsou pověřeni různými úkoly v rámci celosvětové církve. Věnují se pastoraci ve svěřených farnostech a církevních institucích. V pastorační činnosti je podporují jednak bratři, kteří podle svých možností a schopností pomáhají v misích, ale i apoštolské sestry a misijní pomocnice Rodiny Panny Marie.

V závislosti na pověření, daného příslušným biskupem nebo místní církví, má vnější apoštolát a misijní činnost nejrůznější podoby; zahrnuje v sobě farní činnost, vyučování ve školách a práci v koleji, péče o děti, mládež, rodiny a staré lidi, různé charitativní úkoly především na misijních územích a mnohé další činnosti.

Misijní časopis, dvouměsíčník Vítězství Srdce, je vydáván v šesti jazycích (ve slovenštině, němčině, angličtině, italštině, holandštině a francouzštině) a dává nahlédnout nejen do spirituality, ale i do misijního působení Díla Ježíše Velekněze a  Rodiny Panny Marie.

V současnosti působí společenství Díla Ježíše Velekněze a Rodiny Panny Marie v Itálii, Německu a Rakousku, ve Švýcarsku, Francii a Nizozemsku, na Slovensku a v Čechách, a také v Uruguayi, Kazachstánu a v Rusku.